Vietnam Work Permit

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (Áp dụng theo Nghị định 11/2016/ND-CP)
(Guide of application for new work permit) (Based on Decree No.11/2016/ND-CP)
 
I. Hồ sơ đầy đủ / Full check-list:
 
1. Mẫu số 1 + mẫu số 7 / Form no.1 + Form no.7
2. Khám sức khỏe có giá trị 12 tháng (1 trong 2) / Health check-up valid for 12 months (choose one):
• Khám sức khỏe nước ngoài (Hợp pháp hóa Lãnh Sự) / Health check-up abroad (with Consular authentication)
• Khám sức khỏe Việt Nam (Danh sách bệnh viện) / Health check-up in Viet Nam (list of approved hospitals)
3. Passport bản sao công chứng / Passport notarized copy
4. 2 hình 4x6 (nền trắng, không đeo kính) / 2 photos 4x6 (white background, no glasses)
5. Photo giấy phép công ty / Photo of business license
6. Lý lịch tư pháp có giá trị 6 tháng (1 trong 2) / Criminal Record valid for 6 months (choose one):
• Lý lịch tư pháp nước ngoài - nếu khách nhập cảnh Việt Nam lần đầu (hợp pháp hóa lãnh sự) / Criminal Record abroad - if this is the first entry in Vietnam (with consular authentication)
• Lý lịch tư pháp Việt Nam - nếu khách đã nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong 6 tháng gần nhất / Criminal Record in Viet Nam - if applicant has entered Vietnam many times within 6 recent months
7. Giấy tờ theo chức vụ / Documents according to position (***):
a) Nhóm quản lý / Manager:
• Xác nhận kinh nghiệm quản lý tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of managing experience at foreign country: With consular authentication
b) Nhóm chuyên gia / Expert:
• Bằng đại học chuyên ngành: Hợp pháp hóa lãnh sự / Diploma involving in works: With consular authentication
• Xác nhận kinh nghiệm 3 năm chuyên ngành tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of working experience of 3 years as a professional at foreign country: With consular authentication)
 
II. Trường hợp thiếu các hồ sơ sau đây thì vẫn làm được nhưng sẽ thêm phí / In case you don't have below documents, we still process but with surcharge:
 
Giấy tờ theo chức vụ / Documents according to position (***):
a) Nhóm quản lý / Manager:
• Xác nhận kinh nghiệm quản lý tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of managing experience at foreign country: With consular authentication
b) Nhóm chuyên gia / Expert:
• Bằng đại học chuyên ngành: Hợp pháp hóa lãnh sự / Diploma involving in works: With consular authentication
• Xác nhận kinh nghiệm 3 năm chuyên ngành tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of working experience of 3 years as a professional at foreign country: With consular authentication)
 
III. Thời gian thực hiện / Processing time:
 
Tùy hồ sơ cụ thể, khoảng 20-40 ngày / Depending on each specific case, about 20-40 days
 
IV. Giá / Price:
 
Nếu hồ sơ đầy đủ: 300 usd / For full above check-list documents: 300 usd
Nếu hồ sơ thiếu: Vui lòng liên hệ / For non-full above check-list documents: Please contact
 
Please contact TiiM visa:
Email: visa@tiimtravel.com