Vietnam Work Permit

Guide of application for new work permit) (Based on Decree No.11/2016/ND-CP

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (Áp dụng theo Nghị định 11/2016/ND-CP)
(Guide of application for new work permit) (Based on Decree No.11/2016/ND-CP)
 
I. Hồ sơ đầy đủ / Full check-list:
 
1. Mẫu số 1 + mẫu số 7 / Form no.1 + Form no.7
2. Khám sức khỏe có giá trị 12 tháng (1 trong 2) / Health check-up valid for 12 months (choose one):
• Khám sức khỏe nước ngoài (Hợp pháp hóa Lãnh Sự) / Health check-up abroad (with Consular authentication)
• Khám sức khỏe Việt Nam (Danh sách bệnh viện) / Health check-up in Viet Nam (list of approved hospitals)

   Danh sách Bệnh Viện tại Hồ Chí Minh:
   1. Bệnh Viện Nhân Dân 115.
   2. Bệnh Viện Trưng Vương.
   3. Bệnh Viện Thủ Đức.
   4. Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh.
   5. Bệnh Viện Đa Khoa An Sinh.
   6. Phòng Khám Đa Khoa An Phước - CN 3.
   7. Bệnh Viện Chợ Rẩy.
   8. Bệnh Viện FV (Pháp Việt).
   9. Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Columbia Asia Sài Gòn.

3. Passport bản sao công chứng / Passport notarized copy
4. 2 hình 4x6 (nền trắng, không đeo kính) / 2 photos 4x6 (white background, no glasses)
5. Photo giấy phép công ty / Photo of business license
6. Lý lịch tư pháp có giá trị 6 tháng (1 trong 2) / Criminal Record valid for 6 months (choose one):
• Lý lịch tư pháp nước ngoài - nếu khách nhập cảnh Việt Nam lần đầu (hợp pháp hóa lãnh sự) / Criminal Record abroad - if this is the first entry in Vietnam (with consular authentication)
• Lý lịch tư pháp Việt Nam - nếu khách đã nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong 6 tháng gần nhất / Criminal Record in Viet Nam - if applicant has entered Vietnam many times within 6 recent months
7. Giấy tờ theo chức vụ / Documents according to position (***):
a) Nhóm quản lý / Manager:
• Xác nhận kinh nghiệm quản lý tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of managing experience at foreign country: With consular authentication
b) Nhóm chuyên gia / Expert:
• Bằng đại học chuyên ngành: Hợp pháp hóa lãnh sự / Diploma involving in works: With consular authentication
• Xác nhận kinh nghiệm 3 năm chuyên ngành tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of working experience of 3 years as a professional at foreign country: With consular authentication)
 
II. Trường hợp thiếu các hồ sơ sau đây thì vẫn làm được nhưng sẽ thêm phí / In case you don't have below documents, we still process but with surcharge:
 
Giấy tờ theo chức vụ / Documents according to position (***):
a) Nhóm quản lý / Manager:
• Xác nhận kinh nghiệm quản lý tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of managing experience at foreign country: With consular authentication
b) Nhóm chuyên gia / Expert:
• Bằng đại học chuyên ngành: Hợp pháp hóa lãnh sự / Diploma involving in works: With consular authentication
• Xác nhận kinh nghiệm 3 năm chuyên ngành tại nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự / Certificate of working experience of 3 years as a professional at foreign country: With consular authentication)
 
III. Thời gian thực hiện / Processing time:
 
Tùy hồ sơ cụ thể, khoảng 20-40 ngày / Depending on each specific case, about 20-40 days
 
Please contact TiiM visa:
Email: visa@tiimtravel.com

Posted at 2020 May 29 11:30

Related News